Δημιουργός - Αικατερίνη Μ. Παπαθανασίου- Πεχλιβανίδου Ψυχολόγος