Δημιουργός - Βασιλική Χανή / Head Personal Trainer