Δημιουργός - Χρήστος Κρίκελας / Agriculturalist MSc, A.U.A.